241 441 635 po - pá: 9:00 - 16:00  

I. Všeobecné záruční podmínky

Záruční doba je určena druhem zboží nebo služeb a je uvedena v dokumentaci výrobce.

Základní záruka na PC a periférie je 1 rok, pokud není u zboží uvedeno jinak. Pro spotřební materiál je uvedena max. doba použitelnosti. Pro software se záruka vztahuje na nosná média v délce 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávnou obsluhou, neodborným zacházením nebo instalací provedené v rozporu s návodem k použití, mechanickým poškozením a opotřebením, živelnými pohromami (voda, oheň, blesk).

U spotřebního materiálu se záruka nevztahuje na vypotřebované cartridge, tonery nebo pisátka. Na další specifika záruk spotřebního materiálu se prosím případně informujte u výrobce.
Jde především o data expirace náplní a tiskových hlav a zbývající objem náplně, kdy je možné ještě záruku uplatňovat.

Vydaný daňový doklad slouží také jako záruční list. Kupující si může vyžádat vydání zvláštního záručního listu, nebo výslovné uvedení doby záruky na daňovém dokladu nebo dodacím listu.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Případná reklamace nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady nezpůsobil prodávající a byly způsobeny vnějšími událostmi.

V rámci záruky a záruční opravy lze nárokovat výhradně opravu výrobku, nelze žádat jeho vylepšení proti původnímu stavu.

Pokud bylo zboží prodáno jako zlevněné nebo použité, záruka se nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, případně které jsou důsledkem jeho opotřebení a používání.

II. Reklamační podmínky

Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepotištěné, či jinak nezměněné zásahem kupujícího. Doporučujeme zaslání kopie prodejního dokladu a ostatní dokumenty, které obsahovala při prodeji (např. daňový doklad, dodací nebo záruční list).

Reklamace musí být písemná, vadné zboží zasílejte s popisem závady na aktuální adresu obchodního oddělení Walinger s.r.o.. Náklady na přepravu hradí kupující. Reklamaci lze uplatnit i v autorizovaném servisu, jehož adresu na vyžádání sdělí pracovníci obchodního oddělení prodávajícího.

Reklamace musí být v záruční době prodávajícímu doručena, jinak kupujícímu veškerá práva z odpovědnosti za vady a za škodu zaniknou.

Zákazník bude o převzetí reklamace informován elektronickou poštou, faxem nebo telefonicky. Reklamace budou zasílány k odbornému posouzení výrobci , servisní oragnizaci či výhradnímu dodavateli. Po jeho vyjádření stanovíme další postup při jejím vyřizování. O tomto navrhovaném postupu budete písemně nebo telefonicky vyrozumněni.

Zboží, jež vykazuje vady vzniklé nesprávným používáním, prodávající opraví zboží mimo záruku po dohodě s kupujícím a na náklady kupujícího.

Podle druhu zboží a závady reklamaci řešíme buď výměnou za zboží bez vady, opravou, nebo vrácením zaplacené částky nebo její části. V případě výměny se za zboží bez vady považuje produkt, který stářím a opotřebením odpovídá produktu, který byl předán k reklamaci.

Zákonná 30-ti denní lhůta na vyřízení reklamace se prodlužuje o dobu, během které byla zásilka na cestě.

Prodávající má právo na náhradu vzniklých nákladů spojených se zjištěním závady a testováním v případě, že:
  • zboží je k reklamaci zasláno bez dokladů nebo neúplné
  • při testování se neprojeví závada a zboží je shledáno plně funkčním
  • záruka na zboží již uplynula
  • závada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím
V Praze 1.10.2014
 
 
 
© Walinger obchod