Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-15:30 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Blog
14.10.2022
Proč používat jen originální náplně ?
Originální inkoust sestává z cca 80 různých látek. číst celé
14.10.2022
Jak často nechat servisovat plotter?
Pravidelným čištěním a kontrolou Vašeho plotteru předejte včas mnoha problémům. číst celé
Zobrazit všechny články
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti WALINGER s.r.o.

se sídlem Výletní 364/6, Praha 4, 142000

provozovna Pod Vinicí 409/29, Praha 4

identifikační číslo: 44795360

zapsané v obchodním rejstříku vedeném  Praha, oddíl C, vložka 5634

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese :

 

I. Předmět dodávky

Předmětem kupní smlouvy je dodávka spotřebního materiálu a služeb souvisejících (dále "zboží a služby").

Kupní smlouva může být sjednána ústně (telefonicky nebo osobně), dopisem, faxem, e-mailem nebo přes internetový obchod.

Kupující ve své objednávce uvádí jméno, adresu a požadované zboží. Pokud je kupující podnikatelem nebo firmou, uvede rovněž své IČO a DIČ nutné pro vystavení daňového dokladu. Nové zákazníky prosíme o zaslání kopie registrace (DPH, obch. rejstřík apod.)

V případě nákupu přes internetový obchod potvrdí prodávající kupujícímu opis objednávky na zadanou e-mailovou adresu.

Ceny uvedené v internetovém obchodu neobsahují náklady na balné a dopravu zboží k zákazníkovi.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. Této odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující vady bez zbytečného odkladu v době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li prodávajícím na toto částečné plnění nejpozději s dodáním zboží upozorněn.

Vrácení zboží je možné pouze při nákupu na dálku - přes internetový obchod. Vrácení zboží bez udání důvodu není možné uplatnit při osobním převzetí. Lhůta pro vrácení zboží je 10 dní od expedice zboží. Náklady na dopravu v případě vrácení zboží hradí kupující.

Za splnění dodávky se považuje buď okamžik převzetí zboží kupujícím, nebo předání zboží tuzemskému přepravci.

II. Čas plnění

Čas plnění je určen možnostmi prodávajícího po dohodě s kupujícím. Termín dodávky stanoví kupní smlouva nebo potvrzení objednávky, přičemž o konkrétním dni plnění v rámci sjednaného termínu rozhoduje prodávající.

Zboží, které máme na skladě, je expedováno nejpozději 2. pracovní den od připsání platby na náš účet. Obvyklá dodací lhůta u jednoduchých periférií a spotřebního materiálu na skladě a placené v hotovosti nebo na dobírku je do 3 pracovních dnů. U ostatního zboží a služeb se termín dodání sjednává individuálně.

V případě, že termín dodání nebude dodržen z důvodů majících původ u strany kupujícího (v důsledku nedostatečné součinnosti s prodávajícím), prodlužuje se dodací doba o dobu dle dohody stran, nejméně však o dobu, po kterou trvalo prodlení kupujícího. Jde zejména o zadání závazné a přesné objednávky, dále poskytnutí údajů pro fakturaci a úhradu sjednané platby.

Dodavatel není odpovědný za časová prodlení, vznikající u přepravní společnosti. Kupní cena bude kupujícím uhrazena při předání zboží hotově, nebo při převzetí dobírkou nebo zálohovou platbou předem. Zboží s fakturou a domluvenou dobou splatnosti obdrží pouze stálí zákazníci.

V případě dodávky softwarového vybavení je kupující povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost, zejména při předávání podkladů, testovacím provozu a také při odběru zboží a služeb.

Prodávající je povinen oznámit bez zbytečného odkladu kupujícímu překážky, které znemožňují dodání zboží ve sjednaném termínu a neprodleně domluvit termín náhradní.

III. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje za odebrané zboží a služby zaplatit ve lhůtě splatnosti. Termínem úhrady se rozumí datum, kdy jsou prostředky připsány na účet prodávajícího.

Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit. Je-li kupující v prodlení s plněním svého závazku a to i jen v jeho části, sjednává se penále z prodlení ve výši uvedené na daňovém dokladu (standardně 0,1% z dluhu) za každý i započatý den prodlení, plus jednorázová smluvní pokuta 500 Kč.

Kupující nabude vlastnická práva ke zboží až úplným zaplacením dodaného zboží. U softwarového vybavení se jedná o právo používání software.

Kupující je povinen, zboží objednané k osobnímu odběru, vyzvednout do 7 pracovních dnů od výzvy k převzetí, nebo se s prodávajícím domluvit na jiném termínu vyzvednutí.
V případě nedodržení těchto podmínek předání zboží, proběhne storno objednávky a prodávájící je oprávněn vyúčtovat kupujícímu náklady za zmařenou objednávku ve výši 500,- Kč.

Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí. Vady zjevné, které při této prohlídce kupující zjistí, nebo které při řádné péči zjistit mohl, oznámí prodávajícímu neprodleně po převzetí zboží, přičemž vady zboží je povinen prokázat kupující. Pokud kupující zjistitelné vady neoznámí prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží, ztrácí veškeré nároky a prodávající je zproštěn odpovědnosti za vady a škodu v souvislosti s těmito zjistitelnými vadami.

V případě vrácení zboží zakoupeného přes internetový obchod je nutné splnit následující podmínky:

  • Zboží může být v vráceno na adresu prodávajícího do 14 dnů od data převzetí zboží zákazníkem
  • Zboží musí být v originálním obalu, neporušenými plombami a s veškerým dodávaným příslušenstvím a návody k použití. Zboží nesmí být použité.
  • Zboží nebylo individuálně upravované podle požadavků kupujícího.
  • Společně se zbožím musí kupující vrátit také veškeré dodané doklady. Jedná se zejména doklad o koupi (faktura), záruční list (pokud byl na zboží vydán), doklad o zaplacení dobírky (pokud byla použita).
  • Software musí mít neporušený originální obal.

Částka za vrácené zboží bude zaslána po kontrole vráceného zboží na udaný bankovní účet nebo složenkou. V případě vrácení nekompletního nebo porušeného zboží bude vrácená částka snížena o náklady na opravu nebo doplnění vráceného zboží. Náklady na dopravu se nevracejí.

Pokud kupující vystaví objednávku na produkty, které jsou individuálně upravovány, případně nejsou součástí standardní nabídky, bude na tento obchodní případ sjednána zvláštní kupní smlouva. Součástí smlouvy bude stanovení minimální zálohy a také smluvní pokuty za neodebrané zboží .

IV. Ochrana průmyslových a autorských práv

Kupujícímu nevzniká právo na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů prodávajícího ani dalších firem, jejichž produkty jsou v naší nabídce.

V. Záruční podmínky

Záruční doba je určena druhem zboží nebo služeb a je uvedena v dokumentaci výrobce.

Základní záruka na PC a periférie je 1 rok, pokud není u zboží uvedeno jinak. Pro spotřební materiál je uvedena max. doba použitelnosti. Pro software se záruka vztahuje na nosná média v délce 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávnou obsluhou, neodborným zacházením nebo instalací provedené v rozporu s návodem k použití, mechanickým poškozením a opotřebením, živelnými pohromami (voda, oheň, blesk).

U spotřebního materiálu se záruka nevztahuje na vypotřebované cartridge, tonery nebo pisátka.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Případná reklamace nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

Podrobnější podmínky jsou uvedený v Záručních a reklamačních podmínkách firmy Walinger s.r.o.

VI. Reklamační podmínky

Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepotištěné, či jinak nezměněné zásahem kupujícího. Doporučujeme zaslání kopie prodejního dokladu a ostatní dokumenty, které obsahovala při prodeji (např. daňový doklad, dodací nebo záruční list).

Reklamace musí být písemná, vadné zboží zasílejte s popisem závady na aktuální adresu obchodního oddělení Walinger s.r.o.. Náklady na přepravu hradí zákazník.

Reklamace musí být v záruční době prodávajícímu doručena, jinak kupujícímu veškerá práva z odpovědnosti za vady a za škodu zaniknou.

Zákazník bude o převzetí reklamace informován elektronickou poštou, faxem nebo telefonicky. Reklamace budou zasílány k odbornému posouzení výrobci či výhradnímu dodavateli. Po jeho vyjádření stanovíme další postup při jejím vyřizování. O tomto navrhovaném postupu budete písemně nebo telefonicky vyrozumněni.

Podle druhu zboží a závady reklamaci řešíme buď výměnou, opravou, nebo vrácením zaplacené částky.

Zákonná 30-ti denní lhůta na vyřízení reklamace se prodlužuje o dobu, během které byla zásilka na cestě.

Podrobnější podmínky jsou uvedený v Záručních a reklamačních podmínkách firmy Walinger s.r.o.

VII. Zvláštní ustanovení v souvislosti s platební neschopností kupujícího

Pokud kupující nedodrží platební podmínky, prodávající je oprávněn pozastavit plnění této, popř. dalších dodávek pro kupujícího až do splnění všech vzniklých závazků. Pozastavením dodávek smlouva nezaniká.

Pokud kupující neuhradí všechny své dřívější finanční závazky z kupních smluv prodávajícímu ani ve lhůtě 2 měsíců od uplynutí původně sjednaného dodacího termínu, je prodávající oprávněn od smlouvy, u níž bylo plnění pozastaveno, jednostranně odstoupit a zároveň vyúčtovat kupujícímu náhradu škody (to je úhradu vzniklých nákladů a ušlého zisku).

VIII. Ostatní ujednání a ochrana osobních údajů

Kromě příkladů uvedených v Obchodním zákoníku je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost ani v dostatečné přiměřené lhůtě, kterou mu prodávající po nedodržení termínů sjednaných pro tuto součinnost stanoví. Prodávající je oprávněn pro tento případ uplatnit vůči kupujícímu náhradu škody.

Závazkový vztah smluvních stran se bude řídit Obchodním zákoníkem a v případě sporu bude místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

Naše společnost dbá na Vaše soukromí. Vaše osobní údaje považujeme za přísně důvěrné. Používat je budeme pro vyřízení Vaší objednávky a vystavení daňového dokladu. Pokud nám to umožníte, rádi využijeme Vaše údaje také k zasílání nových informací. Pokud si však nepřejete používat Vaše údaje k tomu, abychom Vás dále kontaktovali, sdělte nám Vaši volbu. Poskytnutá data jsou chráněna před přístupem neoprávněných osob a před jejich neoprávněným nakládáním s nimi. Získané informace předáme pouze v případech, které jsou nezbytné:

- pro ochranu práva, bezpečnosti nebo majetku našich uživatelů nebo veřejnosti;

- splnění předpisů a zákonů.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se sběrem a použitím těchto informací. Veškeré změny nakládání s informacemi vždy uvedeme v těchto obchodních podmínkách. Prosím, kontrolujte proto občas aktuální podmínky.

V Praze 1.10.2022

Novinky z našeho blogu

Proč používat jen originální náplně ?
14.10.2022
Proč používat jen originální náplně ?
Originální inkoust sestává z cca 80 různých látek. číst celé
Jak často nechat servisovat plotter?
14.10.2022
Jak často nechat servisovat plotter?
Pravidelným čištěním a kontrolou Vašeho plotteru předejte včas mnoha problémům. číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Kde nás najdete

Pod Vinicí 409/29
Praha 4 - Modřany
143 00

 
Kontakty
Michal Svěrák
Michal Svěrák
(Po-Pá, 8-15:30 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz